Společný evropský referenční rámec

Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR)je dokument vytvořený Evropskou unií pro účely srovnávání dosažené úrovně cizího jazyka. SERR rozděluje dosažené jazykové úrovně našest úrovní: A1-A2-B1-B2-C1-C2; od nejnižší úrovně A1 do nejvyšší úrovně C2.


Jazyková škola Lvice používá rozšířenou verzi SERR, která rozděluje standardní úrovně o další 3 podskupiny.


A1: BREAKTHROUGH - věčný začátečník 

 • Uživatel rozumí základním každodenním výrazům a základním frázím a umí tyto fráze a výrazy používat.
 • Umí představit sebe a ostatní a klást jednoduché otázky týkající se osobního rázu, např. o místě, kde žije, o lidech, které zná, a věcech, které vlastní, a na podobné otázky umí odpovídat.
 • Uživatel rozumí a používá základní slova a základní fráze týkající se jeho osoby, rodiny a bezprostředního okolí.
 • Dokáže napsat jednoduchý a stručný text, např. na pohlednici

A2: WAYSTAGE - mírně pokročilý 

 • Uživatel rozumí a umí používat věty a často používané výrazy vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o něm a jeho rodině, o nakupování, místopisu a zaměstnání).
 • Zvládnete číst krátké jednoduché texty a rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.
 • Dokáže komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech.
 • Umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb.

B1: THRESHOLD - středně pokročilý 

 • Uživatel rozumí hlavním myšlenkám písemného či ústního projevu, jež se týkají běžných témat, se kterými se pravidelně setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • Umí napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají.
 • Dokáže popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umí stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány.

B2: VANTAGE - pokročilý

 • Uživatel dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru.
 • Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.
 • Umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod a nevýhod různých možností.

C1: PROFICIENCY - vysoce pokročilý 

 • Uživatel se umí plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů.
 • Rozumí širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů.
 • Umí se plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů.
 • Dokáže jazyk užívat pružně a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely.
 • Zvládne vytvořit srozumitelné, dobře uspořádané, podrobné texty na složitá témata.

C2: MASTERY - úroveň blízká mateřskému jazyku 

 • Uživatel snadno rozumí téměř všemu, co si vyslechne nebo přečte.
 • Dokáže shrnout informace z různých mluvených a psaných zdrojů a přitom dokáže přednést polemiku a vysvětlení v logicky uspořádané podobě.
 • Umí se spontánně, velmi plynule a přesně vyjadřovat a rozlišovat jemné významové odstíny dokonce i ve složitějších situacích.

Pokud si nejste jistí svojí jazykovou úrovní, kontaktujte nás a my Vám zašleme rozřazovací test.