Rj C1-C2
= vysoce pokročilí - úroveň blízká mateřskému jazyku

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru a dokážou se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, kteří absolvovali kurz Rj B2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Kurzy budou otevírány v případě zájmu.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci  

 • vyjádřit námitky, ujištění, doporučení, obdiv, formulace souhlasu/přání/uklidnění, zobecnění, vyslovit potvrzení / dotaz s významem mírné dotčenosti, údiv, vyjádřit následky /uspokojení/ochotu, vyslovení a potvrzení dotazu, připojení se do diskuse, formulace obavy / překvapení / kategorického zamítnutí návrhu, přeptání, zdvořilostní prosby, vyslovení předpokladu, vyvrácení pochyb, přitakání, formulace dvojího dotazu, vyjádření rozvažování

 • poděkování - písemné i ústní, žádost, potávka, nabídka, soustrast, vybídnutí, výtka, reklamace
 • obchod, obchodní střediska, podniky služeb, prodej, koupě, zboží, poskytování služeb, životní prostředí, bytové organizace, městské objekty, dům, byt, výstavy, divadlo, kino, druhy umění, hudba, zpěv, balet, film, televize, průmyslové objekty, vedení podniku, zařízení, výroba a řídicí činnost, podniky zemědělské výroby, živočisná a rostlinná výroba, pracovní činnost, mezinárodní organizace, akce, činnost v organizacích, způsob života a jeho záruky, pojištění, podpory, důchody, odměna za práci, výdaje, poplatky, úspory, struktura společnosti, struktura organizace, schůze, tisk, knihovna, architektura, ocenění

 • počítaný předmět po číslovkách, druhy číslovek, letopočet a datum, vyjadřování číselné přibližnosti, přísudek slovesný s významem být a mít, přísudek jmenný, vyjádření kladné a záporné možnosti / nutnosti / úmyslu, významové odstíny přísudkových přídavných jmen / přísudkových příslovcí / neosobních sloves, vyjadřování účelu/záměru, věty účelové, infinitiv s významem účelu, předložkové vazby s významem účelu/záměru, formulace časových okolností, věty časové, předložkové výrazy s významem časovým, vyjádření prostorových okolností, věty místní, předložkové výrazy s významem prostorovým, formulace příčiny a podmínky, věty příčinné, předložkové vazby s významem příčiny/důvodu, věty podmínkové, předložkové výrazy podmínkové, vyjadřování přípustky, věty přípustkové, předložkové vazby přípustkové, polovětné vazby přechodníkové, věty přívlastkové, vazby s přídavnými jmény slovesnými

 • Učebnice: Ruština pro pokročilé, J. Vacková, nakladatelství Leda
 • Probíraná látka: lekce 13-22
 • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

 • Učebnice není v ceně kurzu.
 • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
 • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
 • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci