Obchodní podmínky

1. Platba kurzů

Kurzy skupinové jazykové výuky a lekce individuální výuky jsou splatné před započetím výuky. Pokud výuka není den před první lekcí uhrazena, nemůže se student výuky účastnit, dokud ji neuhradí.

2. Uplatňování slevy na skupinový kurz

Studentovi skupinových kurzů, který přivede dalšího studenta do jeho kurzu, nabízíme 5% slevu z kurzovného. 5% slevu obdrží také přivedený student. Slevu lze uplatnit pouze v případě, že oba studenti budou navštěvovat stejný skupinový kurz. 

3. Individuální výuka

Vybírání předplacených lekcí

Pokud si studující předplatí 5-10 lekcí, mohou si je vybrat do 15 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Jestli si studující předplatí 11-15 lekcí, mohou si je vybrat do 25 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud si studující předplatí 16-20 lekcí, mohou si je vybrat do 35 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).V případě, že si studující předplatí více lekcí než 21, bude čas na jejich vyčerpání domluven individuálně.Pokud studující nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky studujícím.

4. Skupinová výuka

Čerpání předplacených lekcí

Pokud je student na kurzu sám a hodinová dotace tedy činí 12 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 13 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Jestli jsou na kurzu 2 studenti a hodinová dotace je tedy 18 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) , je možné si lekce vybrat o 14 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud je v kurzu 3 až 8 studentů a hodinová dotace je 24 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 17 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud studující nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky studujícím.

5. Nedostavení se studujících na lekci

Pokud se studující nedostaví na lekci, která nebyla přesunuta dle pravidel v odstavci 4, přičemž předem neupozornil na pozdější příchod do školy, tak lektoři jsou povinni v takovém případě čekat 15 minut, poté z učebny odchází a lekce bez možné náhrady propadá.

Pokud student individuální výuky nebo skupinové výuky, kde bude sám, nepřijde více než 2x po sobě na výuku, aniž by se omluvil, odepsal na e-mail, SMS nebo zavolal, bude výuka zrušena bez náhrady na vrácení kurzovného.

6. Rušení lekcí pro skupinovou a 

individuální výuku

Pokud je ve skupinovém či individuálním kurzu jen jeden student a nemůže se na lekci dostavit, musí lektora či školu informovat minimálně 24 hodin před začátkem lekce. Poté se lze domluvit na nahrazení lekce. Jestli lekci zruší méně než 24 hodin před začátkem, potom lekce propadá.

Pokud jsou ve skupinovém kurzu 2 studenti a jeden z nich se nemůže dostavit na lekci, je možné domluvit přesun lekce na jiný den, ale minimálně 1 týden předem a pouze se souhlasem druhého studenta. Jinak se lekce uskuteční bez něj ve standardní den a čas.

Pokud je ve skupinovém kurzu 3 až 8 studentů a nějaký student se nemůže dostavit na lekci, tak mu bohužel propadá. Jestli se na lekci nemůže dostavit více jak 2/3 studentů, tak je možné minimálně 1 týden dopředu přesunout lekci na jiný den, ale musí s přesunem souhlasit i zbylá 1/3 studentů.

7. Storno podmínky

V případě jakékoliv překážky, která vznikne na straně klienta po zahájení kurzu a méně než 24 hodin před první lekcí a jež mu nedovolí kurz, který již začal, dokončit, se klientovi zaplacená částka nevrací.

Pokud zájemce o kurz zruší svoji přihlášku méně než 7 dní a do 24 hodin před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu.

Jestli zájemce zruší svoji účast na kurzu 14 až 8 dní před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 30 % ceny kurzu.

Pokud zájemce o kurz zruší svoji přihlášku do 21 až 15 před začátkem kurzu*, je účtován storno poplatek ve výši 20 % z ceny kurzu.

* Začátek kurzu = den, kdy se koná první lekce kurzu.

8. Rezervace učeben

Pokud si spotřebitel předplatí určitý počet lekcí a neinformuje školu (info@jslvice.cz) o skutečnosti, že i po vyčerpání lekcí bude ve výuce pokračovat, tak škola není povinna rezervovat učebnu na NEpředplacené lekce. Učebna je rezervována vždy jen na předplacené lekce, případně po individuální domluvě i déle (tato skutečnost musí být zaslána písemně na e-mail info@jslvice.cz).

Obchodní podmínky jsou platné od 1. 1. 2014.


Všeobecné obchodní podmínky Jazykové školy Lvice s.r.o.

platné od 26. 1. 2018

I. Základní ustanovení

I.1 Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu, jakožto kupujícím, a Jazykovou školou Lvice, s r.o., jakožto prodávajícím. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

I.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je obchodní společnost Jazyková škola Lvice, s.r.o., IČ 06036155, se sídlem Plzeň - Pražská 37/45, Plzeň 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 34492, jakožto prodávající, a na straně druhé je kupující.

I.3 Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

I.4 Spotřebitelem je každá osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Jazykovou školou Lvice, s. r. o., nebo s ní jinak jedná.

I.5 Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považován mj. pro účely ochrany spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

I.6 Kupující podáním/potvrzením objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

I.7 Kopii všeobecných obchodních podmínek obdrží spotřebitel jako přílohu smlouvy. Při uzavíraní smlouvy distančním způsobem obdrží spotřebitel kopii všeobecných obchodních podmínek jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou e-mailovou adresu.

I.8 Předmětem kupní smlouvy uzavřené mezi Jazykovou školou Lvice s. r.o. a kupujícím je výuka kurzů pro veřejnost vypsaných Jazykovou školou Lvice, s .r.o., pro příslušné období na základě objednávky (dále jen výuka). Jazykové kurzy jsou rozdělené do několika typů (dle jazyka, úrovně, zaměření, období konání atd.). Charakteristika jednotlivých kurzů je uvedená, tj. veřejně přístupná, na internetových stránkách prodávajícího www.jslvice.cz

II. Sdělení před uzavřením smlouvy

II.1 V souladu s ustanovením § 1820 občanského zákoníku Jazyková škola Lvice, s. r. o., sděluje, že:

a) náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v případě internetového i telefonického připojení dle podmínek operátora kupujícího si Jazyková škola Lvice s. r. o. neúčtuje žádné další poplatky);

b) požaduje úhradu kupní ceny před poskytnutím samotného plnění;

c) ceny služeb a způsoby platby jsou uvedeny a veřejně přístupné na internetových stránkách prodávajícího www.jslvice.cz;

d) v případě, že kupujícím je spotřebitel a smlouva je uzavírána distančním způsobem, tedy prostřednictvím zařízení umožňujícího komunikaci na dálku (např. internet nebo telefon), má takový kupující právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu info@jslvice.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

e) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

f) v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit písemně, zasláním na adresu sídla prodávajícího či na e-mailovou adresu info@jslvice.cz.

III. Smlouva

III.1 K uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází buď podpisem písemné objednávky služby v sídle kupujícího, nebo objednávkou učiněnou na internetových stránkách prodávajícího www.jslvice.cz, a to tak, že požadovanou službu (vybraný jazykový kurz) objedná přes přihlášku dané služby, přičemž kupní smlouva je uzavřena odesláním této objednávky. Než kupující závazně potvrdí objednávku, má právo měnit požadovanou službu a způsob úhrady, jakož i zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Po závazném potvrzení objednávky není možné údaje, zejména pak údaje o kupujícím, ve vystavených daňových dokladech měnit. Uzavření smlouvy prostřednictvím internetu prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním e-mailem na kupujícím zadaný e-mail. Přílohou tohoto potvrzení je pro spotřebitele aktuální znění všeobecných obchodních podmínek.

III.2 Jazyková škola Lvice, s. r. o., se zavazuje ke splnění uveřejněných podmínek výuky především co do termínu a rozsahu výuky, ceny, kvality plnění a lektorského zajištění. Konkrétní podmínky jsou zveřejněny na internetové adrese www.jslvice.cz v seznamu kurzů. Kupující je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit. Kurzovné musí být uhrazeno do doby splatnosti uvedené v zálohovém listě a zároveň ještě před nástupem do kurzu.

III.3 Jazyková škola Lvice, s .r.o., se vyhrazuje právo na změnu dne a času pořádaného skupinového kurzu. Pokud by kupujícímu tato změna nevyhovovala, obdrží zpět celou platbu za objednaný skupinový kurz.

III.4 Pro případ, že výuku nebude možno ze závažných důvodů zajistit, je Jazyková škola Lvice, s.r.o., oprávněna zvolit náhradní způsob zajištění výuky. Kupující bude na tuto skutečnost předem upozorněn. Jazyková škola Lvice, s.r.o., je povinna nabídnout kupujícímu náhradní řešení (možnost navštěvovat jiný kurz, převedení kurzovného na individuální výuku nebo vrácení kurzovného). Kurzovné je v tomto případě vratné v plné výši.

III.5 Jazyková škola Lvice, s.r.o., si vyhrazuje právo změnit počet vyučovacích hodin podle počtu přihlášených studentů. Tyto změny jsou veřejně přístupné na internetové adrese www.jslvice.cz a také u popisu každého jazykového kurzu na zmiňované internetové adrese. Kupující je povinen se s těmito informacemi seznámit. Pokud je student na kurzu sám a hodinová dotace tedy činí 12 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 13 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny). Jestli jsou na kurzu 2 studenti a hodinová dotace je tedy 18 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut) , je možné si lekce vybrat o 14 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud je v kurzu 3 až 8 studentů a hodinová dotace je 24 vyučovacích hodin (1 vyučovací hodina = 45 minut), je možné si lekce vybrat do 17 týdnů od stanovení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).Pokud studující nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky studujícím.

III.6 Kurzovné zahrnuje příslušný počet výukových lekcí (dle počtu studentů na kurzu - viz III.5), výukové materiály mimo učebnice, využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce.

III. 7 Pokud není požadovaná služba (vybraný jazykový kurz) den před první lekcí uhrazena, nemůže se kupující výuky účastnit, dokud ji neuhradí.

III. 8 Pokud je ve skupinovém kurzu jen jeden student a nemůže se na lekci dostavit, musí lektora či školu informovat minimálně 24 hodin před začátkem lekce. Poté se lze domluvit na nahrazení lekce. Jestli lekci zruší méně než 24 hodin před začátkem, potom lekce propadá.

Pokud jsou ve skupinovém kurzu 2 studenti a jeden z nich se nemůže dostavit na lekci, je možné domluvit přesun lekce na jiný den, ale minimálně 1 týden předem a pouze se souhlasem druhého studenta. Jinak se lekce uskuteční bez něj ve standardní den a čas.

Pokud je ve skupinovém kurzu 3 až 8 studentů a nějaký student se nemůže dostavit na lekci, tak mu bohužel propadá. Jestli se na lekci nemůže dostavit více jak 2/3 studentů, tak je možné minimálně 1 týden dopředu přesunout lekci na jiný den, ale musí s přesunem souhlasit i zbylá 1/3 studentů.

III.9 Pokud se kupující nedostaví na lekci, která nebyla přesunuta dle pravidel v odstavci III.7, přičemž předem neupozornil na pozdější příchod do školy, tak lektoři jsou povinni v takovém případě čekat 15 minut, poté z učebny odchází a lekce bez možné náhrady propadá.

III.10 Studentovi skupinových kurzů, který přivede dalšího studenta do jeho kurzu, nabízíme 5% slevu z kurzovného. 5% slevu obdrží také přivedený student. Slevu lze uplatnit pouze v případě, že oba studenti budou navštěvovat stejný skupinový kurz.

IV. Platnost dárkových a vánočních poukazů na skupinové kurzy je 6 měsíců ode dne jejich vydání.

IV. Odstoupení od smlouvy

IV.1 Kupující má právo od smlouvy odstoupit z jakéhokoli důvodu, avšak nejpozději do 5 dnů před zahájením poskytování služby (tedy před začátkem příslušného jazykového kurzu). Pokud kupující odstoupí od smlouvy 5 až 2 dny před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny kurzu. Pokud kupující odstoupí od smlouvy méně než 1 den před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny kurzu. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu info@jslvice.cz. Pokud prodávající neodešle kupujícímu potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel. V případě jakékoliv překážky, která vznikne na straně kupujícího po zahájení poskytování služby (tedy po začátku příslušného jazykového kurzu) a jež mu nedovolí kurz, který již začal, dokončit, se kupujícímu zaplacená částka nevrací.

IV.2 V případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem a kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu info@jslvice.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy.

V. Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů

V.1 Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) uděluje kupující v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, souhlas se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů společností Jazyková škola Lvice , s.r.o., IČ 06036155, se sídlem Plzeň - Pražská 37/45, Plzeň 301 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle C, vložka 34492 a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasí se zpracováním uvedených osobních údajů pro marketingové účely správce, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluje kupující dobrovolně na dobu neurčitou, avšak můžete jej kdykoli písemně odvolat na adrese Jazykové školy Lvice, s.r.o.. Svým podpisem (případně zaškrtnutím příslušného pole v případě internetového formuláře) potvrzuje kupující, že byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů společností Jazyková škola Lvice, s. r. o., zejména na to, že má práva dle § 11, 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese společnosti odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd., a že má právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování individuální výuky

I. Všeobecné obchodní podmínky pro poskytování individuální výukytvoří nedílnou součást smlouvy mezi objednavatelem kurzu a Jazykovou školou Lvice, s. r. o. Smlouva mezi oběma stranami vzniká na základě objednávky služeb, a to objednávky učinění na adrese sídla Jazykové školy Lvice, s.r.o., nebo prostřednictvím objednávkového formuláře na internetových stránkách www.jslvice.cz nebo prostřednictvím objednávky zaslané na e-mail info@jslvice.cz. Ujednané podmínky smluvního vztahu lze měnit nebo zrušit pouze výslovným ujednáním obou smluvních stran a na základě podmínek uvedených v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

II. Předmětem plnění je individuální výuka jazyků, poskytovaná Jazykovou školou Lvice, s.r.o., v rozsahu, kvalitě a termínech dle individuální dohody uzavřené mezi Jazykovou školou Lvice, s. r. o., jakožto dodavatelem a objednavatelem, uzavřené na základě jeho písemné objednávky (osobně, prostřednictvím formuláře na internetových stránkách www.jslvice.cz nebo na e-mail info@jslvice.cz) (dále jen "Dohoda").

III. Objednavatel je povinen převzít objednanou výuku a řádně a včas za ni zaplatit cenu stanovenou v Dohodě. Pokud je objednavatelem spotřebitel, jsou objednané lekce předplaceny a poté jsou vyčerpány. Minimum předplacených lekcí je 5. Jestli je objednavatelem podnikatel, lze si lekce předplatit a poté vyčerpat (minimum je 5 lekcí) nebo je možné uzavřít mezi podnikatelem a Jazykovou školou Lvice, s.r.o., smlouvu o poskytování výuky a lekce jsou poté zpětně fakturovány dle dohody a podmínek v uzavřené smlouvě o poskytování výuky. Předplácené lekce jsou splatné před začátkem výuky, a pokud výuka není den před první lekcí uhrazena, nemůže se student výuky účastnit, dokud ji neuhradí.

IV. Termíny jednotlivých výukových lekcí jsou stanoveny vždy na základě domluvy mezi konkrétním lektorem a objednavatelem dle časových možností lektora a objednavatele a mohou probíhat i v období státních svátků a prázdnin. Jazyková škola Lvice, s. r. o., si vyhrazuje právo nabídnout objednavateli jiný výukový termín a čas, než jaký uvedl v objednávce, pokud tento bude již obsazen a nebude možné na tento termín zajistit příslušného lektora.

V. Již domluvenou lekci může objednavatel písemně (e-mailem nebo SMS zprávou) zrušit, a to nejméně 24 hodin předem. V případě zrušení v kratší lhůtě než 24 hodin předem bude společností Jazyková škola Lvice, s. r. o., objednavateli fakturována zrušená hodina, a to v plné ceně. Za zrušenou hodinu není poskytována náhrada. Pokud se objednavatel nedostaví na lekci, přičemž předem neupozorní na pozdější příchod do školy, tak lektoři jsou povinni v takovém případě čekat 15 minut, poté z učebny odchází a lekce bez možné náhrady propadá.

VI. Cena za jednu lekci je stanovena v Dohodě. Tato cena zahrnuje výukové materiály mimo učebnice a využívání pomůcek a vybavení učeben při výuce, koná-li se výuka v prostorách Jazykové škola Lvice, s. r. o.

VII. Pokud si objednavatelé předplatí 5-10 lekcí, mohou si je vybrat do 15 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny). Jestli si objednavatelé předplatí 11-15 lekcí, mohou si je vybrat do 25 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny). Pokud si objednavatelé předplatí 16-20 lekcí, mohou si je vybrat do 35 týdnů od domluvení první lekce, tj. je stanoven datum a čas první lekce (bez ohledu na to, zda byly již lekce uhrazeny).V případě, že si objednavatelé předplatí více lekcí než 21, bude čas na jejich vyčerpání domluven individuálně.Pokud objednavatelé nevyčerpají předplacené lekce do stanoveného limitu, lekce propadají bez vrácení poměrné finanční částky objednavatelům.

VIII. Objednavatel má právo od Dohody odstoupit z jakéhokoli důvodu, avšak nejpozději do 5 dnů před zahájením poskytování služby (tedy před začátkem příslušné jazykové výuky). Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy 5 až 2 dny před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 50 % z ceny fakturované výuky. Pokud objednavatel odstoupí od smlouvy méně než 1 den před zahájením poskytování služby, bude mu ze strany prodávajícího účtován storno poplatek ve výši 100 % z ceny fakturované výuky. Odstoupení od smlouvy je možné pouze e-mailem na adresu info@jslvice.cz. Pokud prodávající neodešle objednavateli potvrzení o zrušení, znamená to, že jeho e-mail neobdržel. V případě jakékoliv překážky, která vznikne na straně objednavatele po zahájení poskytování služby (tedy po začátku příslušné jazykové výuky) a jež mu nedovolí kurz, který již začal, dokončit, se objednavateli zaplacená částka nevrací

IX. V případě, že je smlouva uzavírána distančním způsobem a kupujícím je spotřebitel, má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen zaslat e-mailem na adresu info@jslvice.cz. Spotřebitel však nemůže od smlouvy odstoupit v případě, že prodávající splnil služby, jež jsou předmětem smlouvy, s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě, že plnění služby započalo před odstoupením od smlouvy.

X. Odchylná ujednání uvedená v Dohodě uzavřené mezi objednavatelem a Jazykovou školou Lvicí, s. r. o., mají přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

XI. Platnost dárkových a vánočních poukazů na individuální výuku je 6 měsíců ode dne jejich vydání. 

Znění těchto obchodních podmínek je pro smluvní strany závazné.