Jak zlepšit mluvený projev

06.05.2015 

Hlavní zásady mluveného projevu

 • Mluvte stručně, srozumitelně a věcně.
 • Sestavte si předem osnovu sdělení.
 • Nemluvte monotónně, používejte řečnické otázky, odmlky.
 • Přizpůsobte tempo řeči situaci, pomalá řeč uspává, rychlou nestačí partner vnímat.
 • Podstatné myšlenky zopakujte.
 • Nepoužívejte zbytečně cizí slova.
 • Sledujte reakce posluchačů a přizpůsobte se jim.
 • Vyvarujte se parazitním slovům (hm, jo, ne, takže).
 • Nepoužívejte příliš nápadná gesta, která na sebe přitahují pozornost. Gesta mají doplňovat mluvené slovo.
 • Nepodléhejte během projevu negativním emocím (např. zlost, nenávist nebo závist), silně se to na Vašem projevu odrazí.

Správné dýchání je nezbytné pro plynulý projev. Zde je pár tipů, jak projev "udýchat":

 • Zachovávejte klid.
 • Dýchejte pravidelně = nadechněte se před započetím řeči a v každé dechové pauze, tj. za každou větou.
 • Nadechnutý vzduch vypouštějte zvolna a šetrně.
 • Vdechujte ústy i nosem.
 • Hruď je lepší mít mírně (nenápadně) vypjatou.

Hlas

Sílu hlasu upravte podle prostředí, v němž hovoříte.

Podle síly hlasu lze posoudit i povahu člověka:

 • Ten, kdo mluví tiše, budí dojem, že si nedůvěřuje. Posluchači se pak mohou domnívat, že jde o člověka, který nemá důvěru sám v sebe, ani v to, co říká.
 • Přílišná hlasitost působí útočně. Posluchači si proto mohou myslet, že si na síle hlasu řečník vynahrazuje to, co mu schází na argumentech.

Výška hlasu

 • Stoupá: vyslovení otázky, nerozhodnosti, pochybnosti.
 • Klesá: vyjádření rozhodnosti, důvěry, konečnost určitého stanoviska, odpověď na otázku.

Artikulace

 • Pokud jsou jazyk a rty "líné", vytvářejí nezřetelné hlásky.
 • Je třeba si uvědomit, že zesílením hlasu zřetelnost Vaší mluvy nezlepšíte.
 • Vaše chyby můžete zjistit tak, že si nahrajete na diktafon předčítaný text a poté kontrolujete jasnost a správnou artikulaci Vaší mluvy.
 • Nejlépe natrénujete správnou artikulaci při hlasitém čtení, při němž si kontrolujete Vaši výslovnost.

Slovní zásoba

 • Mluvu a výběr slov musíte přizpůsobit okolnostem. V okruhu svých přátel můžete používat i výrazy nespisovné, na odborné přednášce však nikoliv.
 • Zjistěte, která slova používáte při řeči příliš často (z nahrávky Vašeho projevu), a snažte se je nahradit jinými výrazy.
 • Naučte se přesně vyjadřovat, volte jednoznačné obraty.
 • Dejte si pozor na abstraktní výrazy. Pokud jich používáte příliš mnoho, tak může nastat situace, že posluchači již nejsou schopni výklad vnímat a porozumět mu.
 • Chcete-li posluchači vyložit něco nového, je potřeba dát mu čas, aby věci pochopil.
 • Nepoužívejte věty s dvojím výkladem.
 • Cizí a odborné výrazy není třeba v okruhu lidí pracujících v oboru překládat do češtiny. Laikům byste však měli Vaši mluvu co nejvíce přiblížit.

Stavba a délka vět

 • Střídejte delší a krátší věty. Příliš dlouhé věty jsou náročné na soustředění posluchače, velmi krátké věty však působí stroze a monotónně. Při dlouhých větách Vám také může dojít dech.
 • Vyvarujte se používání zájmen místo jmen.
 • V českém projevu můžete libovolně měnit slovosled a dávat tak důraz na jednotlivé části vět.
 • Postupujte od jednoduchého ke složitějšímu, od známých věcí k neznámým.
 • Snažte se upoutat pozornost posluchačů již v prvních větách.
 • Příběhy ze života jsou pro posluchače mnohem záživnější a poučnější než strohé poučky.