Aj C1 - C2
= vysoce pokročilí - úroveň blízká mateřskému jazyku 

Pro koho je kurz určen

Kurz je určen pro studenty, kteří dokážou porozumět hlavním myšlenkám složitých textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí ve svém oboru a dokážou se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že mohou vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv účastníka interakce.

Tyto kurzy jsou určeny pro studenty, kteří absolvovali kurz Aj B2.3., a pro všechny, již si chtějí osvojit učivo z popisu níže.

Kurzy budou otevírány v případě zájmu.

Co se na kurzu naučíte

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci.

  • podat vysvětlení, umět převyprávět text/přednášku, formulovat doporučení/radu, taktní vyjadřování, jazyk novinářů, umět přesvědčit, umění konverzace, vypravování příběhů, sepsání objektivní zprávy, používání emocionálního zabarvení, vysvětlení naší volby/názoru, přednést prezentaci, porozumění hovorové angličtině, vyjádření souhlasu/nesouhlasu 
  • zdraví, společnost a média, technika, cestování, ekonomika
  • výrazy času s minulým časem prostým a předpřítomným časem prostým, předložky a fráze, rčení a idiomy, "cleft sentences", zintenzivňující příslovce, umístění přídavného jména ve větě, vztažné věty s předložkami, příčestí přítomné, pozitivní a negativní charakter přídavných jmen, frázová slovesa, eufemismus, různé funkce zájmena "it", obrácený slovosled, synonyma, budoucnost, předpony s více významy, zvratná zájmena, sloveso + infinitiv s "to" nebo sloveso, slovní spojení sloves a podstatných jmen, srovnávání, příbuzná slova s rozdílným významem, pozice příslovcí ve větě, fráze s "get/time", metafory, podmínkové věty, "wherever, whoever, whatever", tvorba slov pomocí přípon, tvary sloves v minulém čase s významem přítomným nebo budoucím, antonyma, způsobová slovesa


  • Učebnice: Face2face Advanced, 2. vydání, Chris Redston, Gillie Cunningham, Cambridge University Press 
  • Již od začátku výuky jsou současně rozvíjeny všechny základní složky jazyka: slovní zásoba, gramatika, poslech, konverzace, písemný projev.

  • Učebnice není v ceně kurzu.
  • V ceně kurzu jsou doplňkové učební materiály.
  • Kurz je ukončen certifikátem o absolvování.
  • Pokud by Vám úroveň kurzu po první lekci nevyhovovala, je možné přestoupit do jiné úrovně.

Objednejte si učebnici v našem e-shopu a obdržíte ji na první lekci